Facebook Pixel

Čo je eLearning

Čo je eLearning - elearning

Čo je elearning


„e-Learning“, predstavuje najmodernejší spôsob výučby na akomkoľvek digitálnom zariadení. Je to implementácia informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. S rýchlym technologickým pokrokom a pokrokom vo výučbových systémoch sa z neho dnes tešia masy.

Bezplatná konzultácia

Prečo Čo je eLearning - elearning

Prečo eLearning


E-Learning je efektívnym nástrojom a prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Rozvoj informačných technológií zasiahol aj do vzdelávania a výrazne vylepšil vyučovací proces. Internet a dnes už vysoko technické vybavenie pracovísk a domácností sa zaslúžili o to, že dištančné vzdelávacie kurzy sú dnes už dostupné pre všetkých.

Výhody Čo je eLearning - elearning

Výhody eLearningu

 • Nižšie náklady na školenie
 • Rýchlejší rozvoj zamestnancov
 • Jednotná vedomostná základňa
 • Jednoduché sledovanie pokroku
 • Adaptabilita firmy na aktuálne trendy

Čo je dištančné vzdelávanie?


Dištančné vzdelávanie je v súčasnosti ten najmodernejší spôsob výučby. Či už je to pozeranie vzdelávacieho videa, čítanie zaujímavého článku alebo absolvovanie kvízu - to všetko je eLearning. Aj, keď výučba môže prebiehať v učebniach alebo mimo nich, používanie počítačov a internetu tvorí hlavnú súčasť e-learningu. S rýchlym technologickým pokrokom a pokrokom vo výučbových systémoch sa z neho dnes tešia masy.

Pre koho je e-Learning určený


Elearning je určený pre každého, kto vyhľadáva informácie - ako pre študentov stredných či vysokých škôl, na prípravu na prijímacie pohovory do škôl, tak i pre organizácie a ich zamestnancov ako súčasť zvyšovanie ich kvalifikácie, výučbu nových zručností alebo ich rekvalifikácia na nové pozície.

Pre študentov elearning predstavuje praktickú a pohodlnú formu získavania informácií, zamestnancom a organizáciám elearning poskytuje efektívny nástroj manažmentu vzdelávania či manažment kvality a nenahraditeľné miesto má aj v učiacej sa organizácii.
Elearning je prínosný aj pre uchádzačov o zamestnanie a nezamestnaných ľudí, na oživenie ich životopisov a rozvoj nových zručností v oblastiach, ktoré ich najviac zaujímajú.

Prečo E-Learning?


Elearning je dokonalým prostriedkom, ako komunikovať so študentmi alebo zamestnancami a doručiť im hodnotné informácie na diaľku, najčastejšie pomocou on-line kurzov. Dištančné vzdelávanie ako také, teda samoštúdium za pomoci tútora, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje, existuje už veľa rokov. Rozvoj informačných technológií zasiahol aj do vzdelávania a výrazne vylepšil vyučovací proces. Internet a dnes už vysoko technické vybavenie pracovísk a domácností sa zaslúžili o to, že dištančné vzdelávacie kurzy sú dnes už dostupné pre všetkých.

Benefity e-Learningu

 • Nižšie náklady na školenie
  Vďaka eLearningu sa nemusíte platiť semináre, prenájmom miestnosti a cestovné výdavky. Môžete jednoducho vytvoriť online kurz a zdieľať ho so svojimi zamestnancami.
 • Širšie pokrytie
  Dištančné vzdelávanie nemá bariéry. Jednotným spôsobom môžete vyškoliť stovky zamestnancov v desiatkach kancelárií, a to po celom svete. Zamestnanci nemusia tráviť čas účasťou na prednáškach v triede. Potrebujú iba digitálne zariadenie a prístup na internet.
 • Jednotná vedomostná základňa
  Všetky učebné materiály sú uložené na jednom mieste. Systém riadenia výučby (LMS) je softvérová aplikácia, ktorá sa používa na poskytovanie online školení. Zamestnanci sa môžu do LMS prihlásiť v akomkoľvek čase z ľubovoľného zariadenia, nájsť požadovaný kurz a obnoviť svoju pamäť.
 • Rýchlejší rozvoj zamestnancov
  LMS je k dispozícii kedykoľvek, vďaka čomu môžu zamestnanci študovať, kedykoľvek majú chuť: pri cestovaní, cez obednú prestávku alebo doma.
 • Jednoduché sledovanie pokroku
  Väčšina LMS má analytiku, ktorá zobrazuje pokroky každého študenta alebo zamestnanca v grafoch a správach.
 • Adaptabilita
  eLearning pomáha zamestnancom držať krok s rytmom spoločnosti a riešiť problémy v reálnom čase. Potrebujete tímu predstaviť nový produkt? Vytvorte kurz a doručte ho okamžite vašim zamestnancom.

Benefity e-Learningu pre firmy


eLearning je veľkým prínosom aj pre firmy a inštitúcie, nakoľko poskytuje:

Školenie zamestnancov, je hlavný dôvod, prečo spoločnosti implementujú eLearning. Digitálne kurzy sú pri školení zamestnancov efektívnejšie, pretože poskytujú neustále a ľahko použiteľné vzdelávacie riešenie.

Školenie o dodržiavaní predpisov je povinné pre takmer každé podnikanie. Cieľom je informovať nových zamestnancov o zásadách spoločnosti, napríklad tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a osobného správania. 

eLearning zamestnáva zamestnancov interaktívnymi kurzami, kreatívnym dizajnom a hernými prvkami. 

Vďaka digitálnym kurzom môžete svojich partnerov a klientov naučiť, čo robíte, či už ide o produkty alebo služby. Ľudia majú radi inovácie. Pomocou kurzov a prezentácií vysvetlite, ako vaša služba alebo produkt funguje. 

Kvalitný digitálny kurz nie je len sled snímok. Obsah, ktorý sa prezentuje, musí byť pútavý, informatívny a interaktívny.

Organizácia štúdia a meranie výstupov


Samoštúdium prostredníctvom elearningu je nenáročné a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Štúdium je zväčša organizované do niekoľkých on-line kurzov v závislosti od vzdelávacieho okruhu. Kurz môže obsahovať teoreticky neobmedzené množstvo dát, kontrolné otázky, testy a nakoniec aj certifikát o úspešnom absolvovaní.

Vytvoriť kurz znamená definovať jeho obsah prehľadne štruktúrovaný na kapitoly, vyčleniť okruh osôb, či celých oddelení, ktoré sú povinné sa s témou oboznámiť, vytvoriť časový harmonogram pre oboznámenie sa s látkou a konečný termín pre absolvovanie záverečného testu.

Merať úroveň znalostí štandardnou formou je organizačne náročné, v tejto oblasti elearning ponúka okamžité percentuálne vyhodnotenie testov, informácie o úspešnosti v rámci skupiny, počte nesprávne zodpovedaných otázok. Pri neúspešnom absolvovaní testu je tu možnosť učivo si zopakovať a opäť vyplniť test bez dodatočných časových nákladov pre organizátora školení. Výstupy vzdelávania, teda štatistiky úspešnosti testov majú veľkú výpovednú hodnotu pre organizáciu pokiaľ ide o efektivitu kurzov, motiváciu zamestnancov a ich schopnosť učiť sa.

Každý kurz je spravidla len jedným zo súčastí sústavy predpísaných kurzov a ich nadväzností nazývaných „learning path“. Táto slúži na komplexné vyškolenie niektorého typu pracovníka a zvládnutie celého vzdelávacieho procesu pre jeho pracovnú pozíciu. Štandardizované systémy obsahujú možnosti tieto kurzy a testy jednoducho importovať, čo uľahčuje prácu, pokiaľ kurzy pripravuje externá spoločnosť.

Formy eLearningu


Elearning vzdelávanie môže mať viacero foriem, a takto sa dokonale prispôsobiť potrebám individuálnych študentov, skupín a organizácií. Najosvedčenejšou formou elearngu je takzvaný asynchrónny elearnig. Zahŕňa samoštúdium jednotlivých študentov alebo zamestnancov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať.

Pre individuálnych študentov znamená asynchrónny elearning časovú a priestorovú slobodu v procese učenia, študent prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom. Študenti či zamestnanci si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky, jedinou podmienkou je prístup na internet. V reálnom svete by mali organizácie nevyčísliteľné náklady, ak by chceli zastaviť pracovnú činnosť, zhromaždiť a vzdelávať všetkých zamestnancov v rozličných odboroch. Takéto vzdelávanie neberie do úvahy individualitu zamestnancov, rôznu úroveň ich vedomostí, odbornosti a postavenia v organizácii. A práve pre organizácie asynchronny elearning prináša jednoduché a finančne výhodné riešenie skupinového vzdelávania, ktoré vyhovuje každému.

E-learning a iné formy výučby


elearning však nemusí predstavovať jedinú formu vzdelávania pretože niektoré situácie vyžadujú prezenčnú formu kurzov. V takom prípade elearning eliminuje nedostatky klasickej výučby a zo všedného vyučovacieho procesu sa stáva pútavá, adresná a interaktívna výučba. Hlavným prínosom elearningu do klasickej výučby je odbremenenie lektora od podávania informácií, ktoré sú študenti schopní osvojiť si aj sami a sústrediť sa na problematické oblasti, diskusiu a praktické aktivity. Pre pochopenie niektorých procesov je elearningová animácia efektívnejšia ako siahodlhé výklady lektora, a keďže človek najviac informácii prijíma zrakom, je tu aj vyššia šanca, že si danú informáciu študent či zamestnanec zapamätá.

Typy obsahu eLearning


Čím relevantnejší, pútavejší a interaktívnejší je kurz, tým vyššia je jeho účinnosť. Na výber je veľa typov obsahu:

 • Digitálne kurzy
  Jednoduché digitálne kurzy sa často prezentujú ako snímky s informáciami a médiami (videom, zvukom a obrázkami). Moderné nástroje na tvorbu obsahu vám umožňujú spestriť snímky kvízmi, simlahko naucitelny.
 • Kvízy
  Rovnako ako tradičné školské testy aj digitálne kvízy pomáhajú otestovať, čo všetko sa vaši zamestnanci naučili. Moderné nástroje na tvorbu obsahu umožňujú vytvárať zábavné a interaktívne testy.
 • Webináre
  Webinár je prednáška online, ktorá sa často zaznamenáva pomocou webovej kamery. Pracovná plocha reproduktora slúži ako tabuľa, kde môžu zobrazovať snímky a videá. Tento formát má dve výhody. Môžete vysielať pre tisíce zamestnancov naraz a vaši diváci môžu klásť otázky a dostávať odpovede v reálnom čase.

Ďalej to môžu byt' video kurzy, eKnihy a články, podcasty a či rôzne simulácie rozšírenej reality.

eLearningové riešenia na mieru

eLearningové riešenia

Vývoj a nasadenie elearningového riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta a jeho integrácia do firemného prostredia

Tvorba kurzov na mieru

Tvorba kurzov na mieru

Vytváranie kurzov a testovacích scenárov pre klienta na mieru podľa požiadaviek na vzdelávací proces zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj

Nastavenie vzdelávacieho procesu a rozvoja zamestnancov resp. klientov a dodávateľov prostredníctvom elearningu

Buďme v kontakte

Stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google a uplatňujú sa
zásady ochrany súkromia a podmienky používania.
Icon

Telefón

+421 915 722 546

Icon

Email

Icon

Adresa

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2024 © Naprogramované vlastným CMS systémom